گالری تصاویر دیوار پوش برای باریسول کشسان

باریسول تنها برای سقف استفاده نمی شود، دیوارپوش های باریسول می تواند تمام امکانات و قابلیت هایی که در سقف کشسان قابل پیاده سازی است را در اختیار شما قرار دهد. تصاویر زیر نمونه های برجسته و زیبایی از استفاده و اجرای باریسول برای دیوار است. اگر چه نمونه های زیر مدرن و اروپایی هستند می توان با ایده هایی  جذاب همه این موارد ر ا با بوم و ساختار معماری ایران سازگار کرد.