1 )اندازه گیری :این کار توسط متخصصان مربوطه انجام میگیرد که قادر به انداgay porn hd pornزه گیری هر طرحی با هر زاویه و انحنایی هستند و اطلاعات حاصل را بصورت فرمت خاص شرکت  ساروس دیزاین در آورده و بصورت الکترونیکی به سایت شرکت انتقال می دهند.

2)اتصال ریلها : این ریلها مربوط به زیرسازی سقف می باشد و توسط پیچ و پرچ روی دیوار یا سقف مورد نظر نصب می شود.

3)اتصال تجهیزات : تجهیزاتی مثل ستونها , تهویه مطبوع , لوستر , سیستمهای ال gay porn hd pornای دی و هر چیزی که باید در زیر یا داخل سقف کار شود در این مرحله نصب می شوند.

4)نصب سقف : این کار با گرم کردن محیط سقف و ارتجاع آن انجام می گیرد.

این چهار مرحله بدون ایجاد هر گونه سرو صدا یا صدمه زدن به اطراف و یا ایجاد زباله انجام می گردد.